YÖNETİM KURULU KARARLARI

1- Enstitümüz Anabilim Dallarında tez savunma sınavına girecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez savunma sınavından önce tezlerin teslimi ile ilgili (14.01.2015 - 662/13)

 

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.12.2014 tarihli genel kurul toplantısında karara bağlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”in uygulanması (18.02.2015 - 667/18)

 

3- Doktora öğrencilerinin tez öneri savunma tarihlerinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular (18.02.2015 - 667/19)

 

4-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.12.2014 tarihli genel kurul toplantısında karara bağlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”in uygulanmasına ilişkin danışman atama kriterleri (25.02.2015 - 669/16)

 

5- Enstitümüz anabilim dallarında yürütülmekte yüksek lisans ve doktora programları için ders vermek üzere görevlendirilen öğretim üyelerinin geçici görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün, saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde telafi programının uygulanması ile ilgili esasların belirlenmesi konusu (25.02.2015 - 669/17)

 

6- Enstitü Yönetim Kurulumuzun 02.04.2014 tarih ve 626/9  sayılı toplantısında alınan Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarına kayıtlı öğrencilerin mazeretleri nedeniyle katılamadıkları sınavların mazeret sınavlarına katılmaları konusundaki ilke kararında değişiklik yapılması konusu (25.02.2015 - 669/18)

 

7-Enstitümüz anabilim dallarında yürütülmekte olan doktora programlarının tez izleme komitelerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar (25.02.2015 - 669/23)

 

8-Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan doktora programları için Tez İzleme Komitesi, Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi, Doktora Yeterlik Komitesi ve Doktora Tez Savunma Jürilerinin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar (25.02.2015 - 669/24)

 

9-Enstitü Yönetim Kurulumuzun 14.01.2015 tarih ve 662/13 sayılı toplantısı ile 18.02.2015 tarih ve 667/18-2 sayılı toplantısında alınan Enstitümüz Anabilim Dallarında tez savunma sınavına girecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez savunma sınavından önce tezlerin teslimi konusundaki ilke kararlarında değişiklik yapılması konusu (17.06.2015 - 684/10)

 

10- Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarında kayıt yenilemeyerek pasif duruma düşen öğrencilerin  danışmanlık  durumları (16.09.2015 - 698/15)

11-  25.02.2015 tarihli ve 669/24 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan ilke kararının  güncellenmesi (21.10.2015 - 702/2)

 

12- Enstitümüz tarafından ilan edilen kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ile ilgili kriterlerin belirlenmesi (06.01.2016 - 713/9)

 

13- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 23/5, 34/4 ve 43/6 maddelerinde belirtilen “Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır” ifadesi gereği dönem başı ve dönem sonu tarihlerinin belirlenmesi (10.02.2016 - 719/22)

 

14- “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 24/2, 38/3 ve 44/2 maddelerinde belirtilen “Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir” hükmü doğrultusunda tez yazımı ve sınavın yapılış şekli ile ilgili hususların belirlenmesi  (10.02.2016 - 719/25)

 

15- Enstitümüz lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerden bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrencilerin bilimsel hazırlık programında yer alan dersleri normal öğretim programı yerine ikinci öğretim programından almaları konusu  (10.02.2016 - 719/26)

 

16- Tamamı yabancı dille eğitim-öğretim yapan lisans programlarından mezun olan yüksek lisans öğrenci adaylarından YDS belgesinin aranıp aranmayacağı konusu (27.07.2016 - 742/7)

 

17- Lisansüstü öğrencilerin değerlendirme jürilerinde Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanlarının asıl üye ve jüri başkanı olarak görevlendirilmeleri ile ilgili (27.07.2016 - 742/8)

 

18- Lisansüstü öğrenci alımlarında Yazılı/Kayıt Altına Alınmış Performans Değerlendirme Sınav jürilerinin oluşturulması ile ilgili 27.09.2013 tarih ve 605/17 sayılı ilke kararında değişiklik yapılması konusu (03.08.2016 - 743/13)

 

19- Bilimsel hazırlık öğrencilerinin ders değiştirme durumları konusu (25.01.2017- 767/16)

 

20- Bilimsel hazırlık öğrencileri için yapılacak olan danışman atamalarında danışmanlık sayı sınırı konusu (06.09.2016 - 748/8)

 

21- Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin Lisansüstü öğrenimden alacakları ders sayısının belirlenmesi ve bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü öğrenimden ders almaları durumunda Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer derslerine kayıt durumları konusu(06.09.2016 - 748/9)

 

22- Tez İzleme Komitesi Üyeleri ile Tez Savunma Sınav Jürilerinin öğrencinin çalışacağı tez konusu ile ilgili öğretim üyelerinden oluşturulması konusu (09.11.2016 - 756/7)

 

23- İntihal programına ilişkin Enstitü Kurulumuzun 08.12.2016 tarih ve 100/9 sayılı kararının uygulanması konusu (08.02.2017 - 769/24)

 

24- 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 11. Maddesine istinaden ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin tezsiz yüksek lisans programında Ders Yükü başlıklı MADDE 27/1’de belirtilen Dönem projesinin kapsamı ve koşulları konusuna ilişkin Enstitü Yönetim Kurulumuzun 06.09.2017 tarih ve 800/12 sayılı kararında değişiklik yapılması konusu (04.10.2017-806/29)

 

25- Enstitümüz lisansüstü öğrencileri ile ilgili oluşturulacak olan jüri teklifleri ile danışmanlık atamalarında dikkat edilmesi konusu (10.04.2019 - 885/15)

 

 

 

Yukarı Çık