İLKE KARARLARI

1- MÜLAKAT VEYA YAZILI DEĞERLENDİRME

Enstitü Yönetim Kurulumuzun 27.09.2013 tarih ve 605/17 (değişiklik 03.08.2016- 743/13) ve 18 nolu kararlarında aşağıdaki ilke kararının bilgi ve gereği için Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarına duyurulması kararı alınmıştır.

 

A. SINAV JÜRİSİ

Lisansüstü öğrenci alımlarında Yazılı / Kayıt Altına Alınmış Performans Değerlendirme Sınav jürilerinin oluşturulmasında aşağıda belirtilen kriterlere uyulmasına,

İlgili Anabilim / Anasanat Dalındaki uzmanlık alanları dikkate alınarak, Lisansüstü öğrenci alımlarında Yazılı / Kayıt Altına Alınmış Performans Değerlendirme Sınav Jürilerinin en az 3 veya en fazla 5 asıl üyeden ve en fazla 2 yedek üyeden oluşması ve Anabilim / Anasanat Dalı Kurulu tarafından belirlenen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan jüri sayısına uyularak sınavların gerçekleştirilmesi, belirlenen jüri üyelerinin lisansüstü Yazılı / Kayıt Altına Alınmış Performans Değerlendirme sınavı tarihinde Üniversitemizdeki görevinden ayrılmış olmaları, izinli veya raporlu olmaları halinde yedek üyelerle sayının tamamlanması, bununda mümkün olmadığı durumlarda ise EABDK/EASDK tarafından yeni jüri üye teklifinin sınavdan önce Enstitü Müdürlüğüne sunulmasına, 

B. SINAV UYGULAMA BİRLİĞİ

“Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin Lisansüstü Öğrenci Kabulü konulu 5 inci Maddesinde ele alınan “Mülakat veya Yazılı Değerlendirme Sınavı” ile ilgili uygulama birliği sağlanmasına,

            -  Lisansüstü öğrenci alımlarında “Mülakat veya Yazılı Değerlendirme” sınavlarından hangisinin yapılacağının Anabilim Dalı Kurul Kararı ile önceden ilan edilmesine,

                 -  İlgili sınavların yazılı yapıldığı takdirde sınav evraklarının cevap anahtarları dahil,

             -  Mülakat şeklinde yapıldığında ise adayın cevaplarının yer aldığı ve imzasının bulunduğu tutanağın yada görsel olarak kayıt altına alındığında, kayıt altına alınan (video vb.) materyallerin “Lisansüstü Mülakat veya Yazılı Değerlendirme” çizelgeleri ile birlikte sınavın yapıldığı tarihten sonraki iş günü, en geç saat 12.00’a kadar Enstitü Müdürlüğümüze gönderilmesine;

 

2- ÖĞRENCİ BELGE TALEBİ

Enstitü Yönetim Kurulumuzun 25.10.2013 tarih ve 608/7 nolu kararında aşağıdaki ilke kararının Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarına ve öğrencilere duyurulması kararı alınmıştır.

 

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarına kayıtlı öğrencilerin çalışma alanını gösterir belgeye ihtiyaç duymaları halinde, Anabilim Dalı Başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları, danışmanın öğrencinin (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda karşılığı olan bilim alanının) çalışma alanını belirten yazılı görüşünün Anabilim Dalı Başkanlığının onayının da yer aldığı resmi yazı ile Enstitümüze ulaşması halinde öğrencilere “İlgili Makama” hitaben yazılmış çalışma alanını belirten yazı verilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

 

3- ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ALINACAK DERSLERİN DURUMU

                Enstitü Yönetim Kurulumuzun 22.11.2013 tarih ve 611/14  nolu kararında aşağıdaki ilke kararının Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarına ve öğrencilere bilgi ve gereği için duyurulması kararı alınmış olup bu karar doğrultusunda;

                Özel öğrenci statüsünde alınacak ders/derslerin; Enstitümüz Anabilim Dallarının dönem başlarında teklif etmiş olduğu derslerden seçilmesi ve bu ders/derslerin ilgili anabilim dalında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrenciler tarafından seçilip seçilmediğine bakılmaksızın dersin açılmasına karar verilmiştir.      

 

4- MAZERET SINAVLARI

Enstitü Yönetim Kurulumuzun 22.11.2013 tarih ve 611/15  nolu kararında aşağıdaki ilke kararının Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarına ve öğrencilere bilgi ve gereği için duyurulması kararı alınmış olup bu karar doğrultusunda;

Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere, EYK tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 (üç) gün içinde EADB/EASD Başkanlığına başvurması,

1- Mazereti nedeniyle sınavlarına katılamadığı derslerin listesinin öğrencinin dilekçesinde belirtilmesi,

2- EABD/EASD tarafından öğrencinin mazeretli olduğu günlerde yapılan sınavlara iştirakinin tespit edilmesi,

3- EABD/EASD tarafından öğrencinin arasınavına katılamadığı derslerin listesinin ve öğrencinin dilekçesinin Enstitü Müdürlüğüne resmi yazı ekinde gönderilmesi,

EYK’nca ilgili öğrencinin mazeretinin kabul edilmesi halinde, mazeret sınav tarihi EYK tarafından belirlenir. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci için tekrar mazeret sınavı açılmaz.

Yarıyılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

 

5- TEZ İZLEME KOMİTESİ

Enstitü Yönetim Kurulumuzun 17.12.2013 tarih ve 614/15  nolu kararında aşağıdaki ilke kararının Enstitümüze bağlı tüm anabilim dallarına bilgi ve gereği için duyurulması kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda;

Tez izleme komitesinde; tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve/veya dışından olmak üzere toplam üç üye ile birlikte EABD/EASD içinden ve/veya dışından en az bir yedek üyenin yer almasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

Yukarı Çık