Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Tanıtım

ROGRAM PROFİLİ

Programın temel amacı, hem özel sektör, hem kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli eleman yetiştirmektedir. Bu amaçla, program kapsamındaki eğitim ve araştırma faaliyetler çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, endüstri ilişkileri ve istihdam gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Programda öğrencilere hayatta başarılı olabilmeleri için analitik düşünme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

PROGRAM ÇIKTILARI

Çalışma yaşamının hukuki, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yönleriyle ilgili edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. Bu bilgileri aktarabilme, analiz etme ve yorumlama, eleştirel olarak değerlendirme, sorunları belirleyerek çözüm önerileri getirebilme becerisine davalı olarak bağımsız çalışma yapar, alana özgünlük ve katkı sağlar.

Toplumsal eşitsizliklerin ve toplumsal hareketlerin kaynaklarını ve sonuçlarını uzmanlık düzeyinde inceleyecek kuramsal ve yöntemsel araçları edinir ve kullanır.

Sosyal politikanın tarihsel gelişimini, amaçlarını, temel unsurlarını ve araçlarını, sosyal politika ile sosyal sorunlar ve sosyal gelişine arasındaki ilişkileri açıklar. Uluslararası sosyal politikayı oluşturan örgüt ve kurumları, bu kurumların yapısını ve işleyişini, uluslararası sosyal politikanın standartları ile hukuki kaynaklarını analiz eder.

Bireysel ve toplu çalışma ilişkileri ile sosyal güvenliğin işleyişini, bu alanlardaki uyuşmazlık ve çatışma sürecini inceler, analiz eder ve yorumlar.

Çalışma ilişkilerine dair yasama, yürütme ve yargı organlarının sorumluluklarını ve faaliyetlerini, çalışma ilişkilerini düzenleyen ve denetleyen kamu kurumlarının yapılarını, işleyişini ve sorumluluklarını açıklar.

Çalışmanın insan, çevre ve çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini kavrar. Çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı devletin, işverenin ve çalışanın hak ve sorumluluklarını açıklar.

İnsan haklarının evrenselliği, sosyal haklar, sosyal adalet ve etik değerler konularında yeterli bilince sahip olur.

Ekip çalışması içinde bireysel veya bir ekip üyesi olarak değişik görevler alır. diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

Yukarı Çık